1. Základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je BREETON HOUSE s.r.o., IČO 53872932, so sídlom 1. mája 1747/6, 902 01 Pezinok (ďalej ako Prevádzkovateľ).

1.2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

1.3. Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Názov firmy
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo

1.4 Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom;
 • pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje);
 • Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy;
 • bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

3.3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. 

4. Doba uchovávania údajov

4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu poskytnutého prostredníctvom kontaktného formuláru

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb a realizácii stavieb v súvislosti s plnením objednávky.

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. 1.2. týchto podmienok.

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním správy prostredníctvom kontaktného formuláru a zároveň kliknutím na „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ vyjadrujete Váš súhlas, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2022