Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Spoločnosť LZ design, s. r. o., IČO: 52202518, so sídlom Gorkého 12, 902 01 Pezinok, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134875/B
 2. Predávajúcim je LZ design, s.r.o., so sídlom Gorkého 12, 902 01 Pezinok.
 3. Dodávateľom služieb ponúkaných na stránke www.lzdesign.sk je LZ design,s.r.o. so sídlom Gorkého 12, 902 01 Pezinok.
 4. Webová stránka má verejný prístup, ktorý umožňuje objednávanie služieb.
 5. Všetky služby sú zverejnené na stránkach www.lzdesign.sk.
 6. Objednávka vzniká pri písomnej alebo telefonickej objednávke tovarov a služieb kupujúcim. Objednávka tak isto môže vzniknúť ústnym dohovorom medzi kupujúcim a predávajúcim na základe odsúhlasenia takéhoto ústneho dohovoru písomnou formou a to najmä telefonicky, mailom alebo podpisom zmluvy o dielo či iného dokumentu potvrdzujúceho platnosť objednávky.
 7. Klient plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné a vrátane 20 % DPH. Cenové ponuky pre B2B partnerov môžu byť zasielané bez DPH s dodatkom, že tieto ceny sú „bez DPH“ a DPH bude prirátaná podľa platnej legislatívy vo faktúre.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v cenovej ponuke v momente vykonania nákupu, avšak môže si nárokovať nedodať tovar pri cene, ktorá bola omylom zle zadaná počas vytvárania cenovej ponuky, prípadne sa zmenila situácia na trhu, tj. iný vplyv ako epidémia, finančná kríza, výrazné zvýšenie cien od dodávateľských subjektov a iné.

Článok III.

Predmet dohody

 1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vyhotovenie služby, montážnych prác, prípadne predaja tovaru.
 2. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi tovar alebo poskytnúť službu v zmysle cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanú službu či dodaný tovar dohodnutú cenu podľa dohodnutej ceny.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ za tovary a služby sumu danú dodávateľom
 2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
 3. dodávateľ má právo domáhať sa primeraného zvýšenia ceny služby alebo tovaru, ak v priebehu jeho vykonávania vznikla potreba vykonať i ďalšie činnosti, ktoré neboli zahrnuté do ceny, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy alebo ak sa zvýšili účelné vynaložené náklady na vykonanie služby alebo spôsobu dodania tovaru k zákazníkovi (napríklad zvýšenie prepravných nákladov a iné)

Článok V.

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený  podľa  noriem vzťahujúcich sa  na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej  doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
 2. Záručná doba  je 2 roky a začína plynúť odo dňa  prevzatia diela objednávateľom.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

.Článok VI.

Sankcie

 1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou si môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok VII.

Zánik zmluvy

 1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela (služby) zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
 2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.
 3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.
 4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v zmluve. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 60 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať zmluvy.
 5. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je BREETON HOUSE s.r.o., IČO 53872932, so sídlom 1. mája 1747/6, 902 01 Pezinok (ďalej ako Prevádzkovateľ).

1.2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

•             adresa: Gorkého 12, 902 01 Pezinok

•             email: info@lzdesign.sk

1.3. Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

•             Meno

•             Priezvisko

•             Názov firmy

•             Emailová adresa

•             Telefónne číslo

1.4 Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

•             plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

•             oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

•             Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je:

•             vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom;

•             pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje);

•             Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy;

•             bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

3.3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

•             po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

•             po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov

•             najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu poskytnutého prostredníctvom kontaktného formuláru

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb a realizácii stavieb v súvislosti s plnením objednávky.

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

•             právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;

•             právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;

•             právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

•             právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR.

•             právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. 1.2. týchto podmienok.

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním správy prostredníctvom kontaktného formuláru a zároveň kliknutím na „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ vyjadrujete Váš súhlas, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2022

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť dňom vytvorenia objednávky a to prostredníctvom elektronickej objednávky mailom, písomne, či telefonicky.
 2. Objednávka môže byť zmenená len po odsúhlasení oboch zmluvných strán a to dodávateľa a objednávateľa.
 3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Pokial je vypracovaná medzi objednávateľom a dodávateľom obchodná zmluva, takáto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určený pre dodávateľa (zhotoviteľa) a 1 pre objednávateľa.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. februára 2023.